ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsofferten zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het dossiernummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EURO.

7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

8. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.